หมวดหมู่: เงินด่วนพิจิตร

เงินด่วนพิจิตร ครอบคลุม  12 อำเภอ 89 ตำบล 888 หมู่บ้าน

เงินด่วนอำเภอเมืองพิจิตร เงินด่วนอำเภอวังทรายพูน เงินด่วนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เงินด่วนอำเภอตะพานหิน เงินด่วนอำเภอบางมูลนาก เงินด่วนอำเภอโพทะเล เงินด่วนอำเภอสามง่าม เงินด่วนอำเภอทับคล้อ เงินด่วนอำเภอสากเหล็ก เงินด่วนอำเภอบึงนาราง เงินด่วนอำเภอดงเจริญ เงินด่วนอำเภอวชิรบารมี