-------Advertisement--------

รับปิดงบการเงิน รับปิดงบเปล่า ปิดงบด่วน ปิดงบปี2555 รับตรวจสอบบัญชี รับตรวจงบการเงิน รับเซ็นงบการเงิน รับปิดงบการเงินด่วน โดย รับปิดงบการเงินดอทคอม(ทั้งภาษาไทย และ English) ยินดีให้บริการทั่วประเทศ

รับปิดงบการเงินดอทคอม 
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ รับปิดงบการเงินดอทคอม ซึงให้บริการงานด้าน บัญชี งบการเงิน แบบครบวงจร (One Stop Service Accounting) โดย เริ่มตั้งแต่การให้ คำแนะนำในการเลือกประเภทจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ทำบัญชีรายเดือน การวางแผนกำชำระภาษี ปิดงบการเงิน จนถึง ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมนำส่ง กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ให้ทันตามเวลากำหนด โดยให้ลูกค้าเสียภาษี น้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด 

บริการสำหรับ ธุรกิจ 
งานจดทะเบียนธุรกิจ ทุกบริการ ใช้เวลา เตรียมเอกสาร 1วัน และดำเนินงานที่ส่วนราชการ 1วัน 
1.จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) ค่าบริการ 2,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
2.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ค่าบริการ 3,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
3.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ค่าบริการ 4,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
4.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการ 4,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
5.จดทะเบียนบริษัทจำกัด ค่าบริการ 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
6.จดทะเบียนสมาคม ค่าบริการ 27,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
7.จดทะเบียนมูลนิธิ ค่าบริการ 25,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
8.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการ 2,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
9.จดขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม) ค่าบริการ 2,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
พิเศษ จดทะเบียนธุรกิจ+จดภาษีมูลค่าเพิ่ม+จดขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยแจ้งความประสงค์ มาพร้อมกัน รับส่วนลด 2,000 บาท 
•ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
•ราคานี้ เป็นอัตรา บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดโทรสอบถาม 0-2540-5997-8 
•ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจาก ลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน) 

งานบริการด้านบัญชี 
1.รับวางระบบบัญชี แยกตาม รูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิต ธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก 
2.จัดทำบัญชีรายเดือน มีทั้งไปรับเอกสารมาบันทึก หรือ ส่งพนักงานเข้าไปทำให้ที่บริษัท พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี(CPD) ให้กับบริษัทของท่าน 
3.งานปิดงบการเงิน ให้บริการจัดทำงบ เพื่อออกงบการเงิน ให้บริการ ตั้งแต่ งบเปล่า คืองบที่บริษัทเปิดมา แต่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการ ตลอดจนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวทั่วไป (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับ รายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้งบออกมาอย่างถูกต้อง เป็นตัวเลขที่นำไปใช้ในการบริหาร วางแผนธุรกิจต่อไป 
4.งานตรวจสอบ ให้บริการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) ที่มีประสบการณ์ ได้มาตรฐานการสอบบัญชี 

การเลือกใช้ ผู้ทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชี 
การที่เราจะเลือก ใครสักคนมาดูแลงานด้านภาษี และบัญชี ควรจะใส่ใจในรายระเอียดของบริการ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของสำนักงาน ช่องทางการติดต่อ เวลาที่เราต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ วิธีแก้ปัญหา ว่าสามารถสอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ดีเพียงใด เพราะธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาด้วยมือของเราเองย่อม มีความหมาย ความสำคัญกับเรา SME ในต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับเรื่อง บัญชี ภาษี อย่างมาก ต่างกับ SME ไทย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญ จะมุ้งเน้นไปที่การตลาด การขาย จนลืม เรื่องบัญชีและภาษี ทำให้เกิดปัญหา ต่อเนื่องจนอาจทำให้สุดท้ายต้องปิดตัวลงอย่างง่ายดาย เนื่องจากงาน บัญชี และภาษี เป็นเรื่องที่เรียนรู้ไม่มีวันจบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนที่จะดูแลก็ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันต่อเหตุการณ์ คอยติดตามข่าวสารใหม่ๆ เพื่อจะได้ วางแผนการเสียภาษี ให้ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม พระราช 
บัญญัติวิชาชีพบัญชี สามรถสรุปเป็นข้อๆดังนี้ 

1.สถานที่ตั้งสำนักงาน ควรมีที่ตั้งที่แน่นอน มั่นคง ติดต่อได้สะดวก ควรจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 
2.นโยบายการบริหาร ความรวดเร็วของข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ที่ทันสมัย 
3.บุคลากร มีความรู้ มีประสบการณ์ มากน้อยเพียงใด ควรมี หลายๆฝ่ายเพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอที จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ครบวงจร 
4.ให้เข้าไปดูระบบการทำงานของสำนักงาน ดูจำนวนพนักงาน ถามถึงจำนวนลูกค้า เพื่อดูสัดส่วนการบริการ รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสาร การสำรองข้อมูลต่างๆ ว่าดีเพียงใด 
5.ถามถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ว่าเป็นใคร ทำงานร่วมกับสำนักงานประจำหรือไม่ ประสบการณ์ผู้สอบเป็นอย่างไรบ้าง 

ค่าบริการ ทำบัญชีและปิดงบการเงิน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของธุรกิจ และปริมาณของเอกสาร ที่ต้องตรวจ 
ให้บริการทั่ว กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ต่างจังหวัดให้ ติดต่อสอบถาม ทางบริษัท 
( เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตวัฒนา เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนา เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางบอน นนทบุรี บางกรวย ปทุมธานี สามโคก รังสิต ธัญบุรี สมุทราปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ บางเสาธง ไทรน้อย) 

ติดต่อ รับปิดงบการเงิน.com 
บริษัท ควิกแอคคท์ติ้ง จำกัด http://www.thaiquickaccounting.com http://www.quickaccounting.co.th 
555/5 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
โทร 0-2540-5997-8 โทรสาร 0-2540-5509 อีเมล์ support@thaiquickaccounting.com

-------Advertisement--------