-------Advertisement--------

Why Use Us!


        จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน พบ ว่ากลุ่มคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนทางด้านการเงินที่แน่นอนซึ่งกรณีศึกษา หลายกรณีที่เข้ามาจะพบว่าผู้คนส่วนมากมักแก้ปัญหาในรูปแบบง่ายๆ แทนการเก็บออม หรือสร้างเครดิทที่ดีกับธนาคารไว้ก่อน เมื่อพบปัญหา หรือโอกาสทางธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุน ก็จะปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไป เราผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานขอสินเชื่อทุกประเภทกับธนาคารจึงก่อตั้ง siamcashflow ขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลทุกประเภท และสาขาอาชีพ เพื่อให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้


           โดยรูปแบบในการให้บริการนั้นมีแนวทางการดำเนินงานง่ายๆของการเสนอและลงมือ ทำ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงิน มองปัญหาของลูกค้าแต่ละท่านในความเป็นจริง เช่น บางเคสมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเครดิตกับธนาคาร ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียค่าสมาชิกระยะยาวรายปีแต่อย่างได หรือ เคสที่ต้องการวางแผนแบบระยะยาวในการสร้างเครดิต หรือหาเงินทุนมากกว่า 1 ช่วงในการเปิดโรงงาน ก็พิจารณาค่าบริการเป็นรายแผนงานไป ตามผลลัพธ์ที่สำเร็จของงาน และตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง อ่านต่อ.


Our Experience 

      

           ในการทำ งานนั้นกลุ่มลูกค้าของเรานั้นแบ่งออกเป็น สามกลุ่มหลัก ซึ่งในการดำเนินงานเรามีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน ท่านสามารถศึกษาได้จากลิ้งค์ด้านล่าง ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเรา 


-------Advertisement--------