-------Advertisement--------

รับบริการงาน 
ประกันสุขภาพ รักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก OPD 
ประกันสุขภาพหมู่ บริษัท หรือ ห้างร้าน 
ประกันมะเร็งและโรคร้ายแรง 
ประกันอุบัติเหตุ รักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 
ประกันอัคคีภัย 
ประกันเดินทาง ในประเทศ ต่างประเทศ 
ประกันวินาศภัยทุกประเภท 
ประกันรถยนต์ 
ประกันชีวิต สุขภาพ ออม อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง เกษียณ บำเหน็จ บำนาญ ลดหย่อนภาษี 
รายได้เสริม 
ฯลฯ 

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
ศุภจิรา เติมทอง (เอ้) 
นายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง (บุคคล) ใบอนุญาตเลขที่ 4904002978 
ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 460122195 
รับบริการงานประกันชีวิตและประกันวินาศภัยทุกประเภท 
โทร 084-155-3558 
fax 02-191-2029 
Email: aeyja27@hotmail.com 

Line: prakan4you 

-------Advertisement--------