รับจำนอง ขายฝาก บ้าน อาคาร คอนโดฯ ที่ดิน ทั้วจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน เพิ่มวงเงิน บ้าน อาคาร คอนโดฯ ที่ดิน
ทั้วจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใก้เคียง กาฬสินธ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม อุดรธานี

  • รับเงินทันใช้
  • ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ทำสัญญาบนสำนักงานที่ดิน

ติดต่อ 0804603760 แบงค์ครับ

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารประกอบการจำนอง เเละทำสัญญา เบื้องต้น
1. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
3. โฉนดตัวจริง (พร้อมสำเนา)
4. ใบทะเบียนสมรส (หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่า และใบแนบท้ายใบหย่าด้วย)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล (หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์อย่างละเอียด

หลักการยื่นเอกสาร สิ่งที่เตรียม 
1.โฉนด .สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้
2.ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน
3.รอชำละค่าภาษี จดจำนอง 1% ของค่าจดจำนอง
4.รอเจ้าหน้าที่เรียกเช็นเอกสาร บนสำนักงานที่ดินกับเอกสารการจำนองหรือสัญญาการจำนอง
สัญญาทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
5.เมื่อเสร็จธุรกรรม์จำนอง รับเงิน

อัตรา ดอกเบี้ย และ วิธีการผ่อนชำระ;
1.ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6 % ต่อปี แต่ไม่เกิน 15 % ต่อปี
ขึ้นอยู่กับเอกสารการประกอบการพิจารณา เเละความเสี่ยงของทรัพย์นั้นๆ
2.การผ่อนชำระเป็นรายเดือน

การต่อสัญญา

สัญญาเป็นแบบหกเดือน และแบบปีต่อปี สามารถต่อสัญญาได้ถึง 10 ปี

สัญญาการจำนอง และนโยบาย เกี่ยวกับการชำระไม่ตรงเวลา หรือไม่ชำระ

สัญญาจำนอง
สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดย
ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง
ลักษณะของสัญญาจำนอง

1. เป็นกรณีที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่ผู้รับจำนองเพื่อ
เป็นการประกันชำระหนี้ของลูกหนี้โดยผู้จำนองอาจเป็นลูกหนี้เองหรือ
เป็นบุคคลภายนอกก็ได้
2. ผู้จำนองเพียงแต่เอาทรัพย์สินไปตราไว้เป็นประกันเท่านั้น ไม่
จำต้องส่งมอบทรัพย์สินจำนองนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง
3. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองก่อน
เจ้าหนี้สามัญ

ทรัพย์ที่จำนองได้
1. อสังหาริมทรัพย์
2. สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่จดทะเบียนแล้ว
3. สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะ
การ เช่น เครื่องจักรที่ได้มีการจดทะเบียนตาม พรบ. จดทะเบียน
เครื่องจักร พ.ศ. 2514 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รับจำนอง ขายฝาก บ้าน อาคาร คอนโดฯ ที่ดิน ทั้วจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น