-------Advertisement--------

สำนักงานบัญชีตัวแทน สำนักงานบัญชี ครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย Tel 081 6944820 

ผู้ให้บริการรับทำบัญชี ด้วยการทำงานมากกว่าด้วยประสบการณ์ยาวนาน ทางบริษัทเราได้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน สามารถยื่นแบบเสียภาษีของท่านได้ง่ายโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และทางเรายังมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีแต่ถูกต้องตามหลักบัญชีและกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร ได้อย่างมีคุณภาพ บริการจากทางสำนักงาน

บริการรับทำบัญชี  จัดทำบัญชีรายเดือนงบดุล/งบกำไรขาดทุน , ยื่นแบบภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 , ยื่นแบบประกันสังคม, 

บริการวางระบบบัญชี เพื่อให้ทางบริษัทท่านมีการจัดทำบัญชีด้วยเอกสารที่ถูกต้อง มีผลดีต่อการทำงานเพื่อลดต้นทุนการทำงาน,มีการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง, ป้องกันการทุจริต , เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถสามารถเข้าใจระบบบัญชีได้ง่าย

บริการปิดงบการเงิน หากท่านเป็นผู้ที่ยื่นแบบรายเดือนกับทางสรรพากรเอง ทางเรารับบริการปิดงบการเงินรายปีไว้บริการ

บริการตรวจสอบบัญชี 

บริการจดทะเบียนจดตั้งบริษัท ให้เสร็จภายใน  1-3 วัน 

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เช่นเปลี่ยนแปลงกรรมการ , ย้ายสถานประกอบการ , เพิ่มทุน ฯลฯ 

บริการจัดทำวีซ่า สำหรับต่างชาติที่เข้ามาทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าบั้นปลาย เป็นต้น

บริการรับทำใบอนุญาตทำงาน สำหรับต่างที่ต้องการทำงานในประเทศไทย

ติดต่อ 02 2456182 

มือถือ 081 6944820 

www.cresitiveaccounting.com

http://www.facebook.com/Cresitive

cresitive@live.com

-------Advertisement--------