-------Advertisement--------

สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

=> ฐานเงินเดือน 10,000 บาทและรวมรายได้อื่นๆ >=15,000 บาทขึ้นไป 
=> อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนสูงสุด 1,000,000 บาท 
=> กรณี เจ้าของกิจการต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป และอายุกิจการต้อง 1 ปีขึ้นไป 
=> ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ฟรี…ค่าอากรสแตมป์ 
=> อายุผู้สมัครต้อง 20-59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี) 
=> ต้องมีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน 

วงเงินสินเชื่ออนุมัติ ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ 
30,000-59,999 บาท รับดอกเบี้ย 28% ต่อปี 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) 
60,000-99,999 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) 
100,000-299,999 บาท 23% ต่อปี 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) 
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 19.99% ต่อปี 22.99% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) 

ติดต่อ แนน 086-346-5046 e-mail: nan5046@hotmail.com 
Line : Nany 083-031-8696 

*** กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ *** 
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด 
สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า 
สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** 
สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท) 
สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน 

ติดต่อ แนน 086-346-5046 e-mail: nan5046@hotmail.com

-------Advertisement--------