-------Advertisement--------

หาแหล่งเงินทุนทำธุรกิจ   ปัญหาหนี้ทับทม   ต้องการเงินไปเคลียร์เงินกู้ดอกเบี้ยสูง   วงเงินในบัตรเครดิตเต็มจำนวน   อยากปิดหนี้บัตรเครดิต   แบบฉุกเฉิน  

บริการของเรา  ไม่มีเรียกเก็บเงินล่วงหน้าลูกค้า  ไม่คิดดอกเบี้ยล่วงหน้า  รูปแบบการผ่อนชำระ  ชนิดลดต้นลดดอก   ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

เอกสารประกอบการกู้

–   สำเนาบัตรประชาชน

–   สำเนาทะเบียนบ้าน

–   สลิปเงินเดือน  หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

–   สมุดบัญชีธนาคารเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

ติดต่อสอบถาม   :   คุณเคน   080-066-5415   ยินดีให้บริการ

-------Advertisement--------