-------Advertisement--------

บริการทางการเงิน

สินเชื่อประเภทธุรกิจและบุคคลธรรมดา

เราเป็นบริษัทกลางในการติดต่อสินเชื่อระหว่าคุณและธนาคารในประเทศสเปน หน้าที่เราคือช่วยให้คุณมีโอกาศอนุมัติที่เพิ่มขึ้นกว่า 90 %

วงเงินสินเชื่อ 1 – 10 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 4-9 % ต่อปี

ระยะเวลา นานสูงสุด 40 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

– สำเนาบัตรประจำตัวปรชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหน้าสมุดบัญชี

– เอกสารอื่นๆเราจัดหาให้เอง

สนใจติดต่อ

frankupmoneyloan@gmail.com

-------Advertisement--------