-------Advertisement--------

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 
เพื่อใช้ในการชำระหนี้บัตรหรือสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งประเภทเงินกู้ (TermLoan) 
และบัตรกดเงินสด(Revolving Credit)ที่เกิดจากการอุปโภค บริโภคส่วนบุคคล 
วงเงินอนุมัติ : สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำเดือน หรือตั้งแต่ (30,000-1,000,000บาท) 
ระยะเวลาผ่อน : สามารถเลือกระยะเวลาการผ้อนชำระสินเชื่อได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน 
โดยกำหนดวันชำระเวลาการผ่อนได้ทุกวันที่ 5,10,15,20,25 หรือ 30 ของทุกเดือน 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
-ปัจจุบันต้องไม่มีบัญชีสินเชื่อบุคคล หรือบัตรเครดิตของธนาคาร TMB 
-สัญชาติไทย 
-อายุ 20-60 ปี 
-รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน 

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป 
อายุงาน 4 เดือนขันไป 
มีประวัติทางด้านการเงินดี ไม่ติดบูโร 

เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบกิจการ 
ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/เดือน 
ประกอบธุรกิจการค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 
มีประวัติทางด้านการเงินดี ไม่ติดบูโร 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
พนักงานประจำ/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สลิปเงินเดือน 3 ย้อนหลัง/หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องออกไม่เกิน 2 เดือน 
– สำเนาบัญชีที่ยอดเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน 
– สำเนาบัญชีหน้าธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินเข้า 
เจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนบริษัท/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
– สำเนาบัญชีหมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน 
– สำเนาบัญชีหน้าธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินเข้า 
สนใจติดต่อ 
สามารถสอบถามและของตารางการผ่อนชำระได้ที่ 
ชนากานต์ ฉันทธีรานนท์ ฝ่ายแผนก เทเลเซลล์ชั้น 2 สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 
T. 0825704088 
E-mail. Chanakarn210@gmail.com

-------Advertisement--------